Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik


 

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA ŠIBENIK

KLASA: 112-04/23-01/1
Urbroj: 2182-1-40/01-23-01
Šibenik, 14. veljače 2023. godine

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za otvoreni trajni poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena –faza III“, broj poziva: UP.02.1.1.16, u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., kodni broj: UP.02.1.1.16.0236 –„ Mislimo na njih III“, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Šibenik, raspisuje

JAVNI POZIV
Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, „Mislimo na njih III“

RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik, Eugena Kvaternika 2, raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za obavljanje poslova u projektu „Mislimo na njih III“.

Broj radnica koji se traži: 7
Mjesto rada: područje grada Šibenika
Radno vrijeme: puno radno vrijeme

 

Razina obrazovanja:
• nezavršena osnovna škola
• osnovna škola niži razredi
• završena osnovna škola
• najviše završena srednja škola 3 godine
• najviše završena srednja škola 4 godine
Opis poslova:
• pomoć u dostavi namirnica
• pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora
• pomoć pri odlasku kod liječnika i ljekarnika
• pomoć pri plaćanju računa
• aktivno uključenje u socijalni život (šetnja, razgovor)
• pomoć u pripremi jednostavnih obroka
• drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba
Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.
Ciljana skupina:
Pripadnice ciljne skupine koje će biti zaposlene na projektu, na dan ulaska u projekt moraju biti upisane u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a te imati odgovarajući obrazovni status (najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje). U slučaju da obrazovni status osobe nije vidljiv u evidenciji HZZ-a, potrebno je dostaviti na uvid presliku isprave o stečenom stupnju obrazovanja.
Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljane skupine koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama te trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:
• Žene od 50 godina i više (osobna iskaznica)
• Osobe s invaliditetom (nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom)
• Žrtve trgovanja ljudima (uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovine ljudima)
• Žrtve obiteljskog nasilja (uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja)
• Azilantice (odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP)
• Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. (rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji)
• Liječene ovisnice (potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama)
• Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci (potvrda o otpuštanju)
• Pripadnice romske nacionalne manjine (izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini)
• Beskućnice (rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica

Dokumenti koje kandidatkinje trebaju priložiti:
1. Zamolba za posao (potpisana)
2. Životopis (obvezna naznaka kontakt broja)
3. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciju nezaposlenih u trenutku prijave na natječaj
4. Uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci) da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak
4. Preslika osobne iskaznice
5. Dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/potvrda škole)

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Imenovat će se povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u radni odnos.
Kandidatkinje koje zadovolje formalne uvjete natječaja, biti će pozvane na razgovor osobnim putem.
Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljane skupine koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama navedenim u natječaju.
Prijave na Natječaj dostavljaju se u roku 7 (sedam) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Gradskog društva Crvenog križa Šibenik, na adresu:
Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik
Eugena Kvaternika 2
22000 Šibenik
s naznakom „Prijava na natječaj za projekt Mislimo na njih III“

O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete, kao i onih koje ne ispunjavaju tražene uvjete, podnositeljice prijava biti će obaviještene u zakonskom roku.
Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Šibenik
Tonka Mikulandra, dipl. iur.

Dostaviti:
1. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Šibenik
2. Oglasna ploča Gradskog društva Crvenog križa Šibenik
3. Web stranice Gradskog društva Crvenog križa Šibenik
4. Evidencija – ovdje
5. Arhiva

¨Milenijska fotografija¨ 40 godina dobrovoljnog darivanja krvi

Solidarnost na djelu