Skupština GDCK Šibenik je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja čiji se rad odvija na sjednicama i u kojem sudjeluju članovi putem izabranih predstavnika-zastupnici. Mandat zastupnicima traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Sjednice Skupštine saziva predsjednik GDCK Šibenik koje mogu biti redovne i izvanredne. Redovna sjednica održava se najmanje jednom godišnje.

Skupština u okviru svoga djelokruga rada donosi Statut Društva, razvojne programe za mandatno razdoblje,odluke o statusnim i drugim pitanjima unutarnjeg ustroja, djelovanja i radnim tijelima, na izbornoj sjednici skupštine bira predsjednika, potpredsjednike , članove Odbora i Nadzornog odbora, usvaja financijska izvješća za prethodnu godinu i financijski plan za narednu godinu  te donosi sve druge akte vezane za rad Društva (članak 23. Statuta).

 

IZBORNO-KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA SKUPŠTINE GDCK  ŠIBENIK,

7. ožujka 2017. godine

 

DNEVNI RED:

 

1.      Otvaranje Skupštine i usvajanje Poslovnika o radu izborno-konstituirajuće sjednice Skupštine;

2.      Izbor radnih tijela: radnog predsjedništva, verifikacijske komisije, kandidacijske komisije, izborne komisije i zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika;

3.      Izvješće Verifikacijske komisije;

4.      Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2015. i 2016. godinu;

5.      Verifikacija mandata članova i konstituiranje Skupštine Društva za novo mandatno razdoblje te razrješenje dosadašnjih članova Skupštine GDCK Šibenik;

6.      Izbor tijela Skupštine:

a.      Predsjednika i dva potpredsjednika;

b.      Članove Odbora;

c.      Članove Nadzornog odbora;

d.      Zastupnike u Skupštini DCK Šibensko-kninske županije

e.      Zastupnika u Skupštini Hrvatskog Crvenog križa

7.      Donošenje Odluke o osnivanju:

a.      Komisije za zdravstveno-socijalne djelatnosti

b.      Komisije za pripremu i djelovanje u kriznim situacijama, drugim masovnim nesrećama i oružanim sukobima;

8.      Plan rada i financijski plan za 2017. godinu;

9.      Izmjena članka 21. Statuta GDCK Šibenik i

10.   Pitanja i prijedlozi.

 

1.      Otvaranje Skupštine i usvajanje Poslovnika o radu Izborno-konstituirajuće  sjednice Skupšine

Usvojen je Poslovnik o radu Izborno-konstituirajuće sjednice Skupštine.

2.      Izbor radnih tijela Skupštine:

Usvojen je prijedlog za radna tijela kako slijedi:

a.      3 člana Radnog predsjedništa,

b.      3 člana Verifikacijske komisije;

c.      3 člana Kandidacijske komisije;

d.      Zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika.

Izborna komsija nije birana jer nije bilo tajnog glasovanja.

3.      Izvješće verifikacijske komisije

Sjednici je prisutna nadpolovična većina zastupnika, 23 starog i 21 zastupnik novog saziva.

4.      Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2015. i 2016. Godinu

Usvojena su izvješća o radu i financijska izvješća za navedeno razdoblje.

5.      Verifikcija mandata članova i konstituiranje Skupštine Društva za novo mandatno razdoblje i razrješenje dosadašnjih članova Skupštine GDCK Šibenik

Na temelju izvješća o broju nazočnih zastupnika na sjednici, donosi se Odluka o prestanku trajanja mandata zastupnicima starog saziva i verificiran je mandat novim zastupnicima u Skupštini GDCK Šibenik.

6.      Izbor predsjednika, dva potpredsjednika, članove Odbora, Nadzornog odbora te zastupnike u Skupštini DCK Šibensko-kninske županije i Hrvatakog Crvenog križa

Na Skupštini su izabrani:

a.      Za predsjednicu dr. Marijana Sekulić, za potpredsjednike Jakov Terzanović i Darjana Belamarić Stojanović (ujedno i članovi Odbora)

b.      Za članove Odbora: Anela Alavanja, Miljenko Jukić, dr. Vanja Letica, dr. Ivana Skorić, Danijela Erceg, Zdenko Zjačić, Ivan Malenica i  Stana Palinić

c.      Za članove Nadzornog odbora: Ivona Raljević, Mirjana Pavić i Antonia Gregov Jukić

d.      Zastupnici u Skupštini DCK Šibensko-kninske županije: Tonka Mikulandra, Jakov Terzanović, Ivan Malenica i Marijana Sekulić te

e.      Zastupnik u Skupštini Hrvatskog Crvenog križa Tonka Mikulandra.

7.      Donošenje Odluke o osnivanju Komisija za zdravstveno-socijalne djelatnosti i komisije za pripremu i djelovanje u kriznim situacijama, drugim masovnim nesrećama i oružanim sukobima

Usvojen je prijedlog o osnivanju navedenih Komisija

8.      Plan rada i financijski plan za 2017. godinu

Usvojen je plan rada i financijski plan za 2017. godinu

9.      Izmjena članka 21. Statuta GDCK Šibenik

Usvojen je prijedlog o izmjeni članka 21. Statuta GDCK Šibenik

10.   Pitanja i prijedlozi

Nije bilo pitanja i prijedloga.

 

¨Milenijska fotografija¨ 40 godina dobrovoljnog darivanja krvi

Solidarnost na djelu